DigiLeaders Wales: Bringing people together (Anglesey)

24 June @ 12:30 am - 1:30 pm, M-SParc Menai Science Park, Gaerwen LL60 6AG

  • 12:30 am - 1:30 pm
  • June 24, 2022
  • M-SParc Menai Science Park, Gaerwen LL60 6AG

Bringing us together:  Digital Leaders Wales 

After two years of online events, we’re ready to bring digital leaders across Wales together to celebrate the brilliant digital innovation happening in Wales, build networks and encourage collaboration.   

Whether you’re loving being face to face again or prefer the option to work from a place that suits you, we think our Digital Leaders Wales event will work for you. 

What’s involved 

On Friday 24 June (12.30 – 1.30) we’re hosting a free, hybrid event for Wales that brings you: 

·         Two in person locations (North and South Wales) 

·         An online platform 

·         Online and face to face networking 

·         Welsh to English translation 

·         A buffet lunch 

·         A celebration of digital innovation across Wales 

We wanted to create an event that everyone felt part of. We also wanted to showcase the brilliant things happening within digital in Wales and give like-minded people the chance to meet.   

We’ll be hearing from our Chair in Wales Victoria Ford, Deputy Minister for Climate Change, Lee Waters MS and Chair of the Cross Party Working Group for Digital, Rhun ap Iorwerth AS and seeing some of the excellent digital work happening across Wales.  

We’ll then be giving everyone the chance to link up through sector and subject specific networking sessions, from digital products to communicating digital; FinTech to Public Services. We hope there’ll be something for everyone.  

The content will be the same whether you’re in Anglesey, Cardiff or online thanks to the support of the Welsh hybrid events platform Haia

Many thanks to Lee Waters MS for his sponsorship of the Senedd location in Cardiff and to M-SParc for use of the Menai Science Park facilities in Anglesey. 

Whether you’re an experienced digital leader or just want to find out more about digital, we’d love you to join us. 

Thank you  

A huge thank you to Monmouthshire Building Society, the Centre for Digital Public Services, Haia, M-SParc and Perago.  Their support means we can offer this event free of charge, making it even more accessible. 

This will be a bilingual event with live simultaneous translation. 

Book your place 

Bookings are now open for this free event via the following link: https://forms.office.com/r/L3VuFBBsYz 

 

 

Dod â ni ynghyd:  Digital Leaders Cymru 

Ar ôl dwy flynedd o ddigwyddiadau ar-lein, rydym yn barod i ddod ag arweinwyr digidol ledled Cymru ynghyd i ddathlu y gwaith digidol arloesol sy’n digwydd yng Nghymru, adeiladu rhwydweithiau ac annog cydweithio. 

Boed yn well gennych gael sgwrs wyneb yn wyneb neu weithio o adref, rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn gweithio i chi. 

Beth sy’n digwydd 

Dydd Gwener 24 Mehefin (12.30 – 1.30) byddwn yn cynnal digwyddiad hybrid, am ddim fydd yn cynnwys 

·         Dau leoliad i gwrdd wyneb-yn-wyneb (gogledd a de Cymru) 

·         Platfform ar-lein 

·         Sesiwn rhwydweithio  

·         Cyfieithu ar y pryd  

·         Cinio ysgafn 

·         Dathliad o’r gwaith digidol arloesol yng Nghymru 

Rydym eisiau creu digwyddiad y bydd pawb yn teimlo’n rhan ohono. Rydym eisiau dangos y pethau gwych sy’n digwydd yng Nghymru a rhoi cyfle i bobl â’r un meddylfryd i gyfarfod. 

Byddwn yn clywed gan ein cadeirydd yng Nghymru, Victoria Ford, Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS a Chadeirydd y Pwyllgor Trawsbleidiol Digidol yng Nghymru, Rhun ap Iorwerth AS ac yn cael cip ar ychydig o’r gwaith digidol gwych sy’n digwydd yma yng Nghymru. 

Bydd cyfle wedyn i bawb sgwrsio mewn sesiynau rhwydweithio yn ôl sector / pwnc, o gynnyrch digidol i gyfathrebu digidol; FinTech i Wasanaethau Cyhoeddus. Rydym yn gobeithio y bydd rhywbeth at ddant pawb. 

Bydd y cynnwys yr un peth, boed yn Ynys Môn, Bae Caerdydd neu ar-lein diolch i gefnogaeth y platfform digwyddiadau hybrid Haia. 

Diolch yn fawr i Lee Waters AS am noddi’r lleoliad yn y Senedd, Caerdydd ac i M-SParc am gael defnyddio eu hadnoddau yn Ynys Môn. 

Boed yn arweinydd digidol profiadol neu awydd dysgu mwy am y maes, byddem yn falch iawn o’ch gweld. 

Diolch 

Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, Haia, y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol, M-SParc a Perago. Mae eu cefnogaeth hwy yn golygu y gallwn ni gynnig y digwyddiad hwn am ddim, a’i wneud yn fwy hygyrch i bawb. 

Bydd hwn yn ddigwyddiad dwyieithog, gyda chyfieithu ar y pryd yn cael ei gynnig 

Archebwch eich lle 

Mae bellach yn bosibl archebu ar gyfer y digwyddiad yma, sydd am ddim, trwy ddilyn y dolenni isod: https://forms.office.com/r/L3VuFBBsYz