Darlith Flynyddol Cymru – Yr Athro Tom Crick MBE

12th Oct 2020, 5:00 pm - 7:00 pm

Cyflawni Cymru Ddigidol: Sgiliau, Seilwaith ac Economi’r Dyfodol

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf rydyn ni wedi gweld mentrau polisi sylweddol sy’n gwneud Cymru’n genedl ddigidol ffyniannus: o fuddsoddiadau sylweddol mewn seilwaith cenedlaethol, dulliau sbarduno arloesedd a denu diwydiannau uchel eu gwerth, i ddiwygiadau mawr ym maes addysg a sgiliau. Tua blwyddyn sydd tan etholiadau nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru, felly bydd mwy a mwy o graffu ar lwyddiant neu fethiant yr amrywiol fentrau a buddsoddiadau hyn ymysg y cyhoedd a’r cyfryngau, gan osod y sylfaen ar gyfer addewidion maniffestos a pholisi’r llywodraeth yn y dyfodol.

Mae’r cyd-destun gwleidyddol, polisi ac economaidd heriol hwn yn glir, yn y tymor byr a’r tymor hir; felly beth mae hyn yn ei olygu i economi Cymru yn y dyfodol – a sut gallwn ni ddatblygu dinasyddion sy’n hyderus a galluog yn ddigidol er mwyn cefnogi sawl dyfodol posib? 

Yn Narlith Flynyddol Arweinwyr Digidol Cymru eleni, bydd yr Athro Tom Crick MBE o Brifysgol Abertawe yn adlewyrchu ar y cyd-destun polisi digidol ehangach, gan fynegi’r prif heriau a chyfleoedd i Gymru yn y DU, yn Ewrop ac yn fyd-eang. Drwy wydr gwaith diweddar, gan gynnwys datblygu’r Cwricwlwm newydd i Gymru, yr Adolygiad diweddar o Arloesi Digidol a Dyfodol Gwaith, a blwyddyn waith gyntaf Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, bydd yr Athro Crick yn amlinellu’r potensial i wneud Cymru’n wlad profi ar gyfer polisi a thechnoleg agored sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, a hynny ar raddfa genedlaethol, gan fanteisio ar asedau digidol, data a chyfrifiadurol amrywiol ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Bywgraffiad

Mae’r Athro Tom Crick MBE yn Athro Addysg a Pholisi Digidol ym Mhrifysgol Abertawe; ei ddiddordebau academaidd yw’r rhyngwyneb ymchwil/polisi mewn cysylltiad ag addysg a sgiliau, seilwaith digidol/data, a’r economi ddigidol ehangach. Mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru. Ef oedd cadeirydd yr adolygiad o’r cwricwlwm TGCh yn 2013 ac yn ddiweddar mae wedi cadeirio’r gwaith o ddatblygu’r maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn y Cwricwlwm newydd i Gymru. Ef oedd un o gomisiynwyr cyntaf Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, ac mae’n gyfarwyddwr anweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Dŵr Cymru Welsh Water.

Mae’n hollbwysig cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn oherwydd hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.

Speakers
Professor Tom Crick MBE

Professor of Digital Education and Policy

Swansea University

Swansea University's Bay Campus, Crymlyn Burrows, Skewen, Swansea SA1, UK
Organiser

Join Digital Leaders

By submitting your contact information, you agree that Digital Leaders may contact you regarding relevant content and events.